กลุ่มงานการพยาบาล

องค์การพยาบาล (Nursing Organization) เป็นองค์การทางสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในโรงพยาบาล มีหน่วยงานบริการในความรับผิดชอบหลากหลาย มีเจ้าหน้าที่จำนวนมากและปฏิบัติงานตลอด 24  ชั่วโมง จึงมีการบริหารงานหลายระดับ โครงสร้างองค์กรมีความเป็นพลวัตร เพื่อตอบสนองความต้องการของ  ผู้รับบริการ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีกลุ่มการพยาบาลเป็นหน่วยงานบริหารขององค์การ (กองการพยาบาล, 2542) มีรายละเอียดการดำเนินงานสำคัญ  3 ด้าน ได้แก่    1) การกำหนดทิศทางองค์กร2) ความรับผิดชอบต่อสังคม และ 3) การจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์กลุ่มการพยาบาล

เป็นองค์กรมีคุณภาพและมาตรฐานบริการพยาบาลมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
2. ปฏิบัติงานโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ดูแลแบบองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ อย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม และพิทักษ์สิทธิ์
3. ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรทางการพยาบาลให้มีความรู้  ทักษะในเชิงวิชาชีพ รับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
4. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง/ครอบครัว/ชุมชน

ค่านิยม

1. ผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ( Customur Focus )
2. การบริการที่เป็นเลิศและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ  (Excellence and Safety)
3. ความเนอิสระทางวิชาชีพ   (Autonomy)
4. การทำงานเป็นทีม  (Team Work )
5. คุณธรรมและจริยธรรมการให้บริการ ( Integrity )
6. องค์กรแห่งการเรียนรู้   (Learning Organization)

ปรัชญา

เชื่อว่าการบริหารจัดการที่ดี  นำมาสู่การบริการที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ (Goal)

1. ด้านผู้รับบริการ  :  ได้รับบริการพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  ปลอดภัยและพึงพอใจ
2. ด้านผู้ให้บริการ : มีอัตรากำลังเหมาะสม ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาพดีและมีความสุขในการทำงาน
3. ด้านองค์กร : พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีระบบบริหารการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
4. ด้านชุมชน  : ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถดูแลตนเองได้และมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ

ขอบเขตงานในความรับผิดชอบของกลุ่มการพยาบาล

กลุ่มการพยาบาลมีงานในความรับผิดชอบ 9 หน่วยงาน โดยกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบมีรายละเอียดพอสังเขป ดังต่อไปนี้

1. งานบริหารกลุ่มการพยาบาล

รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุมกำกับ ตรวจสอบ วินิจฉัยตัดสินใจ และประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ  จัดอัตรากำลังให้เหมาะสมกับปริมาณงาน สนับสนุนการจัดบริการพยาบาล การพัฒนางาน การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ พัฒนางานสาธารณสุขแก่สถานบริการสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล

2. งานผู้ป่วยนอก

บริการคัดกรองผู้ป่วย  ต้อนรับ และประชาสัมพันธ์  ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้การพยาบาลผู้ป่วยระหว่างรอตรวจ  ขณะตรวจ และหลังการตรวจรักษา  ศูนย์admit  center และการส่งต่อ บริการคลินิกเฉพาะโรค

3. งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง  ผู้ป่วยอุบัติเหตุ และผู้ป่วยมีภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เพื่อช่วยชีวิตเบื้องต้นให้รอดพ้นจากวิกฤติ บริการหัตถการต่างๆ เช่น ฉีดยา ทำแผล  เย็บแผล  สังเกตุอาการ  ชันสูตรบาดแผล ชันสูตรศพ และบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS

4. งานผู้ป่วยใน

ให้บริการผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาลต่อเนื่องตลอด  24  ชั่วโมง จนกระทั่งจำหน่ายกลับบ้าน โดยให้บริการพยาบาลครอบคลุมทั้งด้านการพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค

5. งานห้องคลอด

ให้บริการดูแลก่อนคลอด  ขณะคลอดและหลังคลอดระยะต้น (2 ชม.)   ให้ปลอดภัยในทุกระยะของการคลอด และการดูแลทารกแรกเกิดรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา

6. งานห้องผ่าตัด-วิสัญญี

ให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคโดยการผ่าตัดครบวงจรอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นตั้งแต่การตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินอาการผู้ป่วย การเตรียมและดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจการให้บริการระงับความรู้สึก เฉพาะที่ และทั่วไปในระยะก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดรวมทั้งการประสานงาน เพื่อการส่งต่อการพยาบาล

7. งานสนับสนุนบริการ

7.1 งานจ่ายกลาง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการเก็บ ล้าง ห่อ นึ่ง จัดเก็บ ส่งเครื่องมือ และรับแลกเครื่องมือ  ตามมาตรฐานงานจ่ายกลางและการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ดูแลเครื่องนึ่งให้มีประสิทธิภาพ
7.2 งานซักฟอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผ้าที่ใช้ในโรงพยาบาล ตั้งแต่  กระบวนการเก็บ  แยกผ้า  ซักผ้า  รับ-แลกผ้าและส่งผ้า ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ  ซ่อมแซมผ้า  ดูแลเครื่องซักผ้าให้มีประสิทธิภาพ

8. งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

วางระบบเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ดูแลตรวจสอบเฝ้าระวัง เกี่ยวกับระบบการจัดเก็บขยะ  ระบบบำบัดน้ำเสีย  ระบบการทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้  เฝ้าระวังติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

9. งานบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย

วางระบบเกี่ยวกับงานให้คำปรึกษาร่วมกับทีมสุขภาพจิตของโรงพยาบาล  บริการคลินิกให้การปรึกษา ให้บริการคัดกรองผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางสุขภาพจิต  คลินิกจิตเวช ตลอดจนการเชื่อมโยงการดูแลต่อเนื่องไปที่บ้านในกลุ่มเป้าหมายของงานให้คำปรึกษา